Různé

Vyzvednutí urny s ostatky

Urna se zpopelněnými ostatky je připravena k vyzvednutí za 3 týdny ode dne konání obřadu v kanceláři, kde byl pohřeb objednán.

Zaslání úmrtního listu

Úmrtní list zemřelého bude zaslán na adresu objednavatele matrikou městského či obecního úřadu dle místa úmrtí.

Uskladnění urny s ostatky

Urnu s ostatky jsme povinni uskladňovat po dobu jednoho roku za stanovený poplatek. Po uplynutí této doby je uložena do společného hrobu.

Pozůstalost (dědické řízení)

Pozůstalost (dědické řízení) vyřizuje příslušný notář, který sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu. K tomuto jednání budete potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtní list.

Rozptyl popela z urny

Rozptyl - upravený popel z urny se na předem určeném místě rozptýlí - nejvhodnější jsou rozptylové loučky na hřbitovech nebo jiná vybraná místa dle přání objednavatele (zahrady, louky, lesy, hory, vodní plochy).

Pracovní volno

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Vám zajišťuje k vyřízení pohřbu volno s náhradou mzdy - když Vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě máte nárok na jeden den volna, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Totéž platí u vzdálenějších příbuzných, podmínkou však je, že v době úmrtí s Vámi žili ve společné domácnosti.

Pohřebné

Od 1. ledna 2008 je nárok na pohřebné omezen pouze na případy, kdy je vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, pokud zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Výše dávky je stanovena pevnou částkou 5000 Kč. Pohřebné se žádá na kontaktních místech pro státní sociální podporu Úřadu práce dle místa trvalého bydliště plátce pohřbu.

© 2024 AUXILIA s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
phone